เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งฟิล์มใหม่ตามรหัส และจำนวนที่ระบุในใบรับประกันนี้ก็ต่อเมื่อเกิดการเสียหายดังนี้
– ฟิล์มหลุดลอก
– แตกล่อน
– พอง
– สีซีดจางเห็นได้ชัด
เนื่องมาจากการใช้งานปกติในช่วงเวลาที่รับประกัน

2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพของฟิล์ม ซึ่งการรับประกันจะไม่รวมไปถึง
– ความเสียหายอันเนื่องมาจากถูกขูด ลอก ขัด
– การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ปฏิบัติตามการดูแลรักษาที่ถูกต้อง
– ใบรับประกันมีการแก้ไข

3. หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับฟิล์มสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนติดตั้งได้ทันที