รู้จักกับ SGM

บริษัท โซล่าร์ การ์ด มาร์เกต ติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 นับเป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ได้ฝ่าฟันมรสุมแห่งการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มก่อตั้งประมาณ 1-5 ปีแรก เป็นความพลาดพลั้ง ความไม่มีระบบที่ดีพอ สร้างประสบการณ์ให้เราได้มีความคิดพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลาเรามีความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงอย่างถ่องแท้ อีกทั้งในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจากผู้ผลิต (Supplier) ในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้, อันจะส่งเสริมสนับสนุน ให้ธุรกิจดำเนินไปได้เป็นอย่างดี


อัตราความเจริญเติบโตของการใช้ฟิล์มกรองแสงนับจากประเทศไทยได้ ฟื้นจากความล้มเหลวของเศรษฐกิจ (2540) ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ อย่างแท้จริงของธุรกิจโดยมีความมุ่งหวัง ที่จะเป็นผู้นำทั้งในด้านยอดขาย, กำไร และ การสร้างตราสินค้าให้เกิดเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวางรากฐาน องค์ประกอบของธุรกิจที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรต้องมีประสิทธิภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทันสมัย ภายใต้นโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส มีคุณธรรมและยุติธรรม ทั้งระดับประเทศ, ลูกค้าและทีมงาน


ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จำนวน 50,000 หุ้น มีที่ทำการอยู่ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยเป็นศูนย์รวมของการทำงานในที่เดียวกัน พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัย ประกอบกับสร้างสวัสดิการ, สันทนาการให้พนักงานอย่างสมบูรณ์

วิสัยทัศน์ / ค่านิยม

“เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจ การจัดจำหน่าย และศูนย์บริการเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ด้วยคุณภาพสินค้า มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคมในอันจะสร้าง ผลประกอบการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้”


CORE VALUE เพื่อให้พวกเราทุกคนเกิดความมุ่งมั่นรวมพลังทั้งความคิด และความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน SGM ประกาศให้มีคำนิยมร่วม


GIANT Core Value คือ

G = Good Governance เราจะยึดถือหลักการทำงานภายใต้ธรรมาภิบาลด้วยการบริหารจัดการอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสรับผิดชอบ และเกิดความเป็นธรรม
I = Innovation เราจะร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการด้วยการใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ จนเกิดการคิดให้มีความทันสมัย
A = Accountability การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เสมือนเป็นเจ้าของของตนเอง
N = Number One เราจะใช้พลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ในสินค้าใหม่เพื่อให้ลูกค้ายอมรับ เพื่อความเป็นหนึ่งในใจของลูกค้า
T = Teamwork เราจะร่วมกันทำงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจGIANT Core Value คือ คำนิยมและความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการทำงาน ทุกๆกิจกรรมของบริษัทฯ เปรียบเสมือนพันธะสัญญาที่พนักงาน SGM ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อการทำงานและต่อลูกค้าตลอดเวลา

นโยบาย / จริยธรรมทางธุรกิจ

“เราเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจใดๆ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคง เจริญก้าวหน้า พร้อมๆ กับมีความสุข ของผู้ลงทุน, ผู้ร่วมทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มาใช้บริการ หรือลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการบริหาร จัดการที่ดี มีคุณธรรมสูง สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยไม่หวังแต่เพียงผลกำไรอย่างเดียว และนี่คือหลักที่เรานำมาใช้ควบคุม และดำเนินไปของกิจการ”SGM” มุ่งมั่นในภารกิจต่อองค์กร คือ สร้างความเติบโตให้ธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยการบริหารที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งสร้างความอยู่ดีกินดี และการพัฒนาแก่ผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยจะยึดองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนิ้

1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความชำนาญในงาน เพื่อสนองตอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยการสร้างตราสินค้าที่แข็งแกร่งของธุรกิจ
3. สร้างความมั่งคั่ง ทั้งในด้านกำไร ต่อองค์กรผู้ถือหุ้น และความอยู่ดีกินดีของพนักงานภายใต้การดำเนินธุรกิจ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งตอบแทนสังคมที่เราอยู่ตลอดไป